Inkubator Innowacyjności

Od wielu lat pozyskujemy środki finansowe na inkubację innowacji tj. prace B+R nad rozwiązaniami zespołów naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Warunki uzyskania dofinansowania ogłaszane są w konkursach. Zgłaszane projekty muszą być w fazie przedwdrożeniowej i wykazywać się potencjałem rynkowym. Brokerzy Innowacji służą pomocą zainteresowanym Naukowcom w wypełnieniu wniosku o udzielenie wsparcia. Oceny złożonych projektów dokonuje Komisja Inwestycyjna, w której skład wchodzą Dyrektorzy Centrów Transferu Technologii i Przedsiębiorcy (z większością głosów). Zespół badawczy, którego projekt zostaje wybrany otrzymuje finansowanie na dalsze prace nad zgłoszonym rozwiązaniem w wysokości do 100 000 zł. Projekty w ramach programu Inkubator Innowacyjności Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie realizuje w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim. Dotychczas zrealizowano trzy edycje Programu.

W ramach projektu oprócz wyżej opisanego wsparcia na inkubację innowacji, prowadzone są działania w kierunku aktywnej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Nasze zadania to:
1. inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym m. in.:
- poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań,
- promocja oferty technologicznej Uniwersytetu,
- udział w wystawach i targach typu „science to business”,
2. przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań B+R, w tym m.in.:
- analizy potencjału rynkowego i gotowości wdrożeniowej wynalazków,
- wyceny praw własności przemysłowej,
3. zarządzanie portfelem technologii, w tym:
- monitorowanie i analizy wyników B+R pod względem ich użyteczności praktycznej,
- analizy potrzeb rynku,
- prowadzenie bazy danych realizowanych projektów badawczych,
- analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań przed ich opublikowaniem.

 

 

Inkubator Innowacyjności +

Projekt realizowany na podstawie umowy MNISW/2017/DOR/76 w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji 08.02.2017r. do 31.01.2019r. 
Całkowity budżet projektu: 999 480,00 zł

 

W ramach projektu zrealizowano następujące prace przedwdrożeniowe:
1.    „Automatyczny system do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) z użyciem dwuwiązkowego detektora PEDD (paired emitter-detector diodes)” (kierownik projektu dr inż. Bartosz Libecki) – Centralną jego jednostką jest detektor PEDD (paired emitter-detector diodes) chroniony wzorem użytkowym nr PL 68965Y1;
2.  
 „Barwnik fluorescencyjny pochodzenia bakteryjnego jako interkalator DNA; optymalizacja technologii produkcji oraz sposobu barwienia DNA” - (kierownik prac prof. dr hab. Sławomir Ciesielski);
3.    „Układ kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych” - (kierownik prac dr inż. Andrzej Lange);
4.    „Reaktor do beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych” - (kierownik prac prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński) nr zgłoszenia P.433339;
5.    „Dobór wypełnień w procesie dezodoryzacji gazów na filtrach z korodującym wypełnieniem stalowym” - (kierownik prac dr hab. inż. Izabela Wysocka)
– Prace w ramach projektu oparte były na zgłoszeniu patentowym nr P.417631 „Biofiltr z aktywnym wypełnieniem do oczyszczania gazów”;
6.    Zwiększenie potencjału wdrożeniowego odmiany ASPI (wierzba purpurowa, Salix purpurea L.)” - (kierownik prac dr inż. Paweł Sulima); 
7.    „Opracowanie żywności specjalnego przeznaczenia: 4 rodzaje preparatów odżywczych skierowanych dla dzieci autystycznych” - (kierownik prac prof. dr hab. Elżbieta Kostyra). 

 

 

 

 

Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2019/167/DIR w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji 30.04.2019r. do 31.08.2020r.
Całkowity budżet projektu: 315 348,03 zł

 

W ramach projektu zrealizowano następujące prace przedwdrożeniowe:
1.    „System długoterminowego monitorowania wilgoci materiałów w konstrukcjach budowlanych zwłaszcza w murach ceglanych” - (kierownik prac dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM) nr Pat.236688;
2.    „Integracja oprogramowania okularów rozszerzonej rzeczywistości (AVRO2) z haptycznymi kontrolerami (AVRO PAD) przestrzeni trójwymiarowej w aplikacjach medycznych odzwierciedlających wysoki stopień wierności obiektów” - (kierownik prac prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki) w oparciu o Pat.233986.

 

 

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0

Aktualnie w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4) na podstawie umowy nr MNiSW/2020/332/DIR) realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim projekt Inkubator Innowacyjności 4.0. 

Okres realizacji 01.07.2020r. - 31.12.2023 r.
Całkowity budżet projektu: 3 693 131,28 zł 

 

W ramach projektu zrealizowano następujące prace przedwdrożeniowe:
1.    „Technologia uszlachetniania biogazu, do jakości biometanu w oparciu o produkty odpadowe powstające w procesie fermentacji metanowej” – (kierownik prac prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński) nr zgłoszenia P.433147;
2.    „Opracowanie metody przygotowania biopreparatu zawierającego biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego oraz określenie jego cech” – (kierownik prac prof. dr hab. Sławomir Ciesielski) nr zgłoszenia P.421508;
3.    „Oprogramowanie OptD do redukcji dużych zbiorów danych i ekstrakcji charakterystycznych cech obiektów” - (kierownik prac dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, prof. UWM);
4.    „Linia technologiczna do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokuła” - (kierownik prac dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak) nr Pat.240043;
5.    „System monitorowania stanu bezpieczeństwa konstrukcji podczas działań ratowniczych” - (kierownik prac dr inż. Piotr Bilko).